Page 3 - 2022臺北基督學院圖書館手冊
P. 3

五、   圖書協尋 .............................................................................................. 31
       六、   倉庫取書 .............................................................................................. 31
       七、   E mail 通知服務 .................................................................................. 31
      第二條    資訊檢索服務 ...................................................................................... 31
       一、   館藏查詢 .............................................................................................. 31
       二、   線上資料庫 .......................................................................................... 31
       三、   網站服務 .............................................................................................. 31
       四、   電腦查詢區 .......................................................................................... 32
       五、   表單及檔案下載 .................................................................................. 32
      第三條    館際合作/教育訓練 ............................................................................. 32
       一、   全國文獻傳遞服務(NDDS)-館際合作 ............................................... 32
       二、   淡水地區大專院校圖書互借服務 ...................................................... 33
       三、   推廣教育訓練 ...................................................................................... 34
      第四條    其它服務 .............................................................................................. 34
       一、   視聽資料使用 ...................................................................................... 34
       二、   影印及列印使用說明 .......................................................................... 34
       三、   公務影印卡使用說明 .......................................................................... 35
       四、   推薦書刊 .............................................................................................. 35
       五、   捐贈書刊 .............................................................................................. 36
       六、   教師帶班至圖書館上課申請 .............................................................. 37


                      ii
   1   2   3   4   5   6   7   8