Page 3 - 臺北基督學院圖書館手冊(第21版)-2020年
P. 3

五、   圖書協尋 .............................................................................................. 32
       六、   倉庫取書 .............................................................................................. 32
       七、   E mail 通知服務 .................................................................................. 32
      第二條    資訊檢索服務 ...................................................................................... 32
       一、   館藏查詢 .............................................................................................. 32
       二、   線上資料庫 .......................................................................................... 32
       三、   網站服務 .............................................................................................. 32
       四、   電腦查詢區 .......................................................................................... 33
       五、   表單及檔案下載 .................................................................................. 33
      第三條    館際合作/教育訓練 ............................................................................. 34
       一、   中華圖書資訊館際合作 ...................................................................... 34
       二、   淡水地區大專院校圖書互借服務 ...................................................... 34
       三、   推廣教育訓練 ...................................................................................... 35
      第四條    其它服務 .............................................................................................. 35
       一、   視聽資料使用 ...................................................................................... 35
       二、   影印及列印使用說明 .......................................................................... 35
       三、   公務影印卡使用說明 .......................................................................... 36
       四、   置物櫃使用辦法 .................................................................................. 37
       五、   推薦書刊 .............................................................................................. 38
       六、   捐贈書刊 .............................................................................................. 38
       七、   教師帶班至圖書館上課申請 .............................................................. 39
                      ii
   1   2   3   4   5   6   7   8